Diện mạo đô thị mới Anh Sơn

Về kiến nghị của cử tri thị trấn Anh Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:

Để triển khai thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, ngày 26/5/2023, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp triển khai có hiệu quả Quyết định 04/2022/QĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và căn cứ 9 nhóm nội dung tiêu chí công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh quy định tại Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Sau hội nghị, UBND tỉnh đã có Thông báo số 389/TB-UBND tỉnh ngày 08/6/2023, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Đồng thời, Sở đang tổng hợp hướng dẫn của các sở, ngành để trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại Quyết định 04/2022/QĐ-TTg. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.