Trụ sở làm việc của Phường Lê Mao

Về kiến nghị của cử tri các phường: Lê Mao, Cửa Nam, thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 quy định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa..".

Ngày 10/5/2022, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 -2026, tại mục III về “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" đã hướng dẫn các đầy đủ các nội dung về đối tượng, nguyên tắc thực hiện, tiêu chuẩn, trình tự đăng ký, xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời giao Liên đoàn Lao động các tỉnh trên cơ sở các tiêu chí cơ bản của Hướng dẫn này cụ thể thành các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương. Theo Hướng dẫn này, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải có số điểm từ 85 điểm trở lên và không vi phạm các tiêu chí bắt buộc.