Đền Vạn Lộc

Về kiến nghị của cử tri Lê Trung Hiếu, Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó quy định mức hỗ trợ trông coi bảo vệ di tích có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Tuy nhiên, do quá trình triển khai thực hiện chính sách này của Nghị quyết phải theo trình tự, từ việc tham mưu ban hành hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai ở các địa phương và các sở, ngành nên việc hỗ trợ kinh phí đến các di tích chưa kịp thời. Hiện nay, đối với việc hỗ trợ kinh phí cho người trông coi di tích, trên cơ sở danh mục, dự toán đề xuất của UBND các huyện, thành, thị, Sở Văn hóa và Thể thao đang tổng hợp, trình Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí cho các địa phương