Lý do Kho bạc Nhà nước đưa ra: Không có văn bản quy định về chế độ cho vận động viên và huấn luyện viên cấp xã. Bên cạnh đó, mức chi hỗ trợ trong quá trình tổ chức cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giải thể thao, trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu trong giải thể thao cấp xã cũng không có văn bản quy định; đề nghị có hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

bua-an-u19.jpg
Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã trả lời tại Công văn số 316/SVHTT-QLDSVH ngày 13 tháng 02 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên và vận động viên cấp xã: Tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao, trong đó: chỉ quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển cấp tỉnh, ngành, đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành.

Tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An; trong đó, quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện.

Như vậy, đến hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền cấp tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng do cấp xã tổ chức theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối với nội dung chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Tại Thông tư số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quy định nội dung và mức chi tại giải cấp tỉnh.

Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND-VX ngày 16/01/2013 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó quy định nội dung và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện.

Như vậy, đến hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền cấp tỉnh quy định mức chi hỗ trợ trong quá trình tổ chức cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiêu ban, trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu trong giải thể thao cấp xã.

3. Hướng giải quyết

- Năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan chủ trì soạn thảo) tiến hành khảo sát khả năng bố trí kinh phí cho hoạt động thể dục, thể thao cấp xã trên toàn tỉnh để đăng ký Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân danh mục Nghị quyết về nội dung và mức chi 2 chế độ trên.

- Hiện tại Sở Văn hóa và Thể thao đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan điều chỉnh định mức tại Thông tư số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phù hợp với thực tế hiện nay (mức lương tối thiểu năm 2011 là 830.000 đ/tháng và năm 2022 là 1.490.000 đ/tháng).

- Qua khảo sát sơ bộ, kinh phí hoạt động thể dục thể thao cấp xã trung bình mỗi năm là từ 10.000.000đ – 30.000.000 đ/năm, cấp xã tham gia giải cấp huyện từ 5-7 giải/năm và cấp xã tổ chức trung bình từ 3-5 giải/năm, cho nên công tác xã hội hóa đối với hoạt động thể dục thể thao là rất cần thiết.