Ảnh minh họa

Về kiến nghị của các cử tri phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Sở Thông tin và truyền thông trả lời như sau:

Một số nội dung chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023: Hạ ngầm: Đạt 6,8/10,657 km (64/%). Khối lượng còn lại đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện theo lộ trình phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp, địa phương; Hạ ngầm kết hợp chỉnh trang: 22.100/23.600m (94%). Việc chỉnh trang cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, ngầm hóa gặp nhiều khó khăn; Chỉnh trang mạng cáp: 335.487/236.900m (142%).

Biện pháp đã và đang triển khai:

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 802/STTTT- CĐS ngày 21/4/2023 về triển khai Kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp 2023, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan chủ động rà soát, ưu tiện khắc phục ngay các vị trí ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Văn bản số 1221/STTTT-CĐS ngày 14/6/2023 về việc đề nghị phối hợp thực hiện Kế hoạch chỉnh trang mạng cáp viễn thông treo trên cột điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo việc chỉnh trang, ngầm hóa, bảo đảm các mục tiêu theo Kế hoạch.

Việc bảo đảm vệ sinh môi trường, các kế hoạch triển khai đã giao cho các đơn vị thi công thực hiện đúng các quy định về thi công, thu hồi, don dẹp vệ sinh môi trường. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp và hướng dẫn các địa phương nghiêm túc thực hiện./.