Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho người dân an tâm sản xuất, ổn định lâu dài; (2) Có 60 hộ gia đình đã làm nhà ở từ năm 1992 trên đất của Công ty, chưa được bàn giao về địa phương. Kiến nghị sớm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

UBND tỉnh đã có Công văn số 414/UBND-BTD ngày 18/01/2023 chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 53/QĐ-SNN-TTr ngày 21/2/2023, trong đó tổ chức kiểm tra, rà soát và làm việc trực tiếp với Công ty CP Nông nghiệp Sông Con.

Ngày 27/4/2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có báo cáo số 162/SNN-TTr gửi UBND tỉnh báo cáo về thực trạng công tác giao khoán của các công ty nông lâm nghiệp (trong đó có Công ty CP Nông nghiệp Sông Con); đã chỉ ra công tác giao khoán còn khuyết điểm, tồn tại như công tác giao khoán chưa thực sự sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, tài nguyên rừng trong các công ty nông lâm nghiệp; việc huy động nguồn vốn, lao động của bên nhận khoán, trong các công ty nông lâm nghiệp còn hạn chế, chưa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ rừng,hình thức khoán không đầu tư, không mang lại lợi nhuận cho bên giao khoán... Đồng thời, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã kiến nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì thành lập các Đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất liên quan đến các công ty nông, lâm nghiệp đang phát sinh tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn tỉnh.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 60 hộ gia đình đã làm nhà ở từ năm 1992 trên đất của Công ty, chưa được bàn giao về địa phương.

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP Nông nghiệp Sông Con thuê 13.170.006,3 m2 đất (đợt 1) tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ; trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số X 327422 được UBND tỉnh cấp ngày 06/8/2003 cho Nông trường Vực Rồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số X327425 được UBND tỉnh cấp ngày 12/8/2003 cho Nông trường Sông Con để quản lý theo đúng quy định.

Ngày 14/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 8956/STNMT-QLĐĐ thông báo cho UBND huyện Tân Kỳ, Công ty CP Nông nghiệp Sông Con, UBND các xã Tân Phú, Tân Long được biết về việc sẽ thực hiện thủ tục thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên; trường hợp có ý kiến khác liên quan việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Công ty CP Nông nghiệp Sông Con thì các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Nông trường Sông Con và Nông trường Vực Rồng đã bị mất, hiện tại không tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị Công ty CP Nông nghiệp Sông Con kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ để tìm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi theo quy định; trường hợp vẫn không tìm thấy thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các thủ tục liên quan việc thông báo hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Sau khi hoàn thành sẽ giao UBND huyện Tân Kỳ căn cứ nguồn gốc, hiện trạng để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình 60 hộ gia đình đã làm nhà ở từ năm 1992 trên đất của Công ty, chưa được bàn giao về địa phương theo đúng quy định pháp luật.