Chi cục thuế huyện Thanh Chương

Về kiến nghị của Nguyễn Phương Quế, Sở Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý do Bộ Tài chính phê duyệt, trên cơ sở báo cáo kê khai đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra hiện trạng (Riêng nhà, đất thuộc tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thì việc kiểm tra hiện trạng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự thực hiện), lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất.

Đối với cơ sở nhà, đất thuộc Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh, Bộ Tài chính đã có văn bản lấy ý kiến của UBND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã có ý kiến về phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh trong đó có Chi cục thuế huyện Thanh Chương (Công văn số 1527/UBND-KT ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh) hiện nay đang chờ Bộ Tài chính phê duyệt.

Đối với cơ sở nhà đất thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cũng đã có ý kiến về phương án xử lý (Công văn số 1724/UBND -KT ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh), trong đó chưa có cơ sở nhà đất viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương (theo thông tin của UBND huyện Thanh Chương, hiện tại đơn vị Viện kiếm sát đang sử dụng trụ sở cũ để làm việc do trụ sở mới chưa xây xong, khi chuyển sang địa điểm mới, UBND huyện sẽ có văn bản với đơn vị để thực hiện sắp xếp tài sản công theo đúng quy định).

Đối với cơ quan Công an huyện Thanh Chương, hiện nay chưa có đề xuất của đơn vị về cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.