Những ngôi nhà thực hiện từ Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê (Con Cuông)

Về kiến nghị của cử Ngân Đình Phòng, Sở Tài chính trả lời như sau:

Kinh phí hỗ trợ là nhà ở cho các hộ dân theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” đã được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Tài chính đã thực hiện cấp phát kinh phí năm 2022, 2023 cho các huyện, thị xã để hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ dân thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Chương trình.

Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông căn cứ kinh phí bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm đã được Sở Tài chính thông báo để cấp phát cho Ủy ban nhân dân các xã và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để chi trả kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân kịp thời, đúng quy định.