Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó nâng mức tiền hoạt động khu dân cư từ 5 triệu lên mức cao hơn sau khi sát nhập xóm.

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Về kiến nghị của cử tri huyện Hưng Nguyên, Sở Tài chính trả lời như sau:

Cử tri các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó nâng mức tiền hoạt động khu dân cư từ 5 triệu lên mức cao hơn sau khi sát nhập xóm.

Về nội dung này, Sở Tài chính trả lời như sau:

Tại khoản 11, Điều 4, Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương, như sau: “Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức thấp nhất là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư; Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hô trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại Điểm a Khoản 11 Điều này; Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: Ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b Khoản 11 Điều này thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.”

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 121/2017/TT-BTC: “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức chi hô trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành", Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; theo đó, tại điểm 2, điều 2 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụ thể như sau: “Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư; Đối với các khu dân cư còn lại: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.”

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh với lý do sau: Nội dung nhiệm vụ chi của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn về cơ bản là tương đồng; trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, mức hỗ trợ trên là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và thực tiễn địa phương.