Ảnh minh họa

Về kiến nghị của các cử tri Hồ Ngọc Trung, Hồ Sỹ Tùng, Sở Tài chính trả lời như sau:

- Về ý kiến mức thu phí bảo vệ môi trường theo Quyết định số 19/2019/QĐ- UBND của UBND tỉnh không đủ kinh phí chi trả cho các công ty môi trường:

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND tỉnh của UBND tỉnh quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể tại điểm a, b Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND đã quy định: “1. Úy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: a) Căn cứ vào mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt được quy định tại Điều 2 Quyết định này, UBND các huyện, thành phố, thị xã thẩm định mức giá cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng đóng góp của các đối tượng trên địa bàn và không vượt mức giá tối đa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; b) Trong trường hợp số tiền thu từ giá dịch vụ chưa đủ bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt thì UBND các huyện, thành phổ, thị xã sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và cân đổi, bổ trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện để cấp bù cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn

Theo đó, đối với ý kiến cử tri về trường hợp số tiền thu từ giá dịch vụ chưa đủ bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt (mức thu không đủ kinh phí chi trả cho các công ty môi trường) thì UBND các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện để cấp bù cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

- Về kiến nghị cho phép việc thu phí vệ sinh môi trường theo loại hình kinh doanh để đảm bảo nguồn cân đối thu chi công tác vệ sinh môi trường:

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND được phân loại theo các đối tượng thu (hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh,.... trong hộ kinh doanh cũng đã phân loại cơ bản các dịch vụ kinh doanh). Đồng thời, tại khoản 1 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) quy định: “1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây: a) Phù hợp với quy định của pháp luật về giá; b) Dựa trên khổi lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;...”.

Tại khoản 2 Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định như sau: “2. Nguyên tắc định giá dịch vụ áp dụng đổi với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được quy định như sau: a) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và các đổi tượng quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định sổ 08/2022/NĐ- CP được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương; b) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý.”

Đến thời điểm hiện tại, đơn giá dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND được tính toán theo khẩu (đối với hộ gia đình cư trú không tham gia kinh doanh); theo hộ, đơn vị (đối với các hộ tham gia kinh doanh, đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh)... mà chưa thực hiện thu theo khối lượng hoặc thể tích. Vì vậy, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn về định mức về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan sẽ kịp thời phối hợp xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.