Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri thành phố Vinh, Sở Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, quy định: “Điều 16. Trách nhiệm của to chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 1. Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định này; 2. Hộ gia đình, cá nhân phải nộp phí vệ sinh cho thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; 3. Chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ ”.

Hiện tại, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường liên quan không đề cập đến nội dung chế tài xử phạt đối với trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường. Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn cũng không có quy định về việc không chấp hành nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường (dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt). Theo đó, Sở Tài chính ghi nhận ý kiến của các cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Khi có quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền và phân công theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính sẽ kịp thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế tài xử phạt đảm bảo đúng quy định.