Nhà máy nước xã Thọ Thành được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2005

Nhưng việc bàn giao quản lý chưa dứt điểm do gặp nhiều khó khăn về hồ sơ thủ tục. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt ngày càng nhiều đòi hỏi phải đầu tư nâng cấp quy mô Nhà máy nước. UBND xã đã nhiều lần có kiến nghị nhưng chưa được giải quyết vấn đề bàn giao cho cá nhân, doanh nghiệp để họ chủ động quản lý và đầu tư phát triển Nhà máy nước.

Về kiến nghị của cử tri xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Về thẩm quyền kinh doanh nước sạch của UBND xã: UBND cấp xã có thẩm quyền quản lý và khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung; về thẩm quyền giao cho doanh nghiệp hay đơn vị khác quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư từ ngân sách Nhà nước: UBND xã Thọ Thành không có thẩm quyền để giao cho Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Hùng Dũng quản lý vận hành, mà cơ quan có đủ thẩm quyền giao là UBND tỉnh, mặt khác việc bàn giao chưa đúng theo các trình tự và thủ tục pháp lý của pháp luật quy định hiện hành, khi bàn giao không xin ý kiến của UBND tỉnh, chưa đánh giá tài sản trước khi bàn giao và làm các thủ tục cần thiết, chưa làm các thủ tục lựa chọn đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn để quản lý và khai thác, … nội dung này đã được Sở Tài chính làm rõ và nêu quan điểm cũng như có những hướng dẫn tại văn bản số 4070/STC-NST ngày 21/10/2021 của Sở Tài chính về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh khóa XVIII đã nêu, hướng dẫn cụ thể và đề nghị các bước quy trình thực hiện các nội dung có liên quan được cử tri kiến nghị.

UBND tỉnh đã có các văn bản: chỉ đạo UBND huyện Yên Thành và UBND xã Thọ Thành làm các bước, các thủ tục để giải quyết các nội dung có vướng mắc nói trên. Tuy nhiên đến nay, tình trạng, các tồn tại, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Yên Thành báo cáo cụ thể, chi tiết gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT để tham mưu UBND tỉnh có phương án giải quyết.