Ảnh minh họa

Về kiến nghị của xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Xã Tam Quang huyện Tương Dương là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2017 xã Tam Quang đã được hỗ trợ 1.400 tấn xi măng để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo chính sách tại quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và căn cứ theo quy định tại Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 thì xã Tam Quang huyện Tương Dương không nằm trong đối tượng được hỗ trợ.

Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế việc xây dựng nông thôn mới của địa phương và trên cơ sở có văn bản đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.