Huyện Quỳ Hợp

Về kiến nghị của xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Đối với nguồn kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được thực hiện theo Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và được Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể bằng Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn cứ vào tiêu chí phân bổ có định mức cụ thể cho từng xã.

Đối với xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp là xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và được hưởng hệ số 1 với mức vốn giai đoạn 2021-2025 là 2.767,018 triệu đồng. Trong đó: kế hoạch vốn đã giao là 1.538,38 triệu đồng (gồm: năm 2022 là 861,389 triệu đồng và năm 2023 là 677 triệu đồng); kế hoạch vốn còn lại của giai đoạn 2021-2025 là 1.228,638 triệu đồng. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao, tỉnh phân bổ cho huyện để triển khai thực hiện. Đối với nguồn kế hoạch vốn còn lại là 1.228,638 triệu đồng, tỉnh sẻ phân bổ cho các địa phương theo kế hoạch trung ương giao trong năm 2024 và năm 2025.