Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 được ứng trước xi măng để hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trước khi báo cáo thẩm định.

Về kiến nghị của cử tri xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Về ý kiến phản ánh của cứ tri xã Kim Thành huyện Yên Thành cũng như nhiều xã khác của huyện yên Thành đang xây dựng Nông thôn mới nâng cao, về việc cấp xi măng sau khi xã đã thẩm định xây dựng hoàn thành nông thôn mới nâng cao là đúng, bởi vì:

Căn cứ Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, sau khi có Quyết định phê duyệt danh sách đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng cho các địa phương.

Tuy nhiên do phải thực hiện việc “đấu thầu mua sắm hàng hoá”, theo đó việc tổ chức đấu thầu phải đáp ứng được các nội dung: Có đủ nguồn vốn để tổ chức đấu thầu; thực hiện đúng các bước đấu thầu theo quy định….dẫn tới việc cung ứng xi măng cho các địa phương trong năm còn chậm và chưa kịp thời.       Sau khi hoàn thiện việc đấu thầu xi măng để hỗ trợ cho các địa phương thì việc cung xi măng đã khá muộn nên một số địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và sử dụng.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới, phối hợp với sở Tài chính đẩy nhanh việc triển khai đấu thầu. Trong trường hợp việc đấu thầu và cung ứng xi măng chậm so với kế hoạch triển khai của các xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ phối hợp với sở Tài chính nghiên cứu phương án cụ thể đảm bảo cung ứng sớm cho các địa phương được hỗ trợ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.