Xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu nổi tiếng với nghề làm muối lâu đời

Về kiến nghị của cử tri Phạm Minh Tuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, Quy định mức hỗ trợ đối với sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Ngày 13/5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3013/BNN-PCTT về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017. Tại mục 4 của Dự thảo: Sửa đổi, bổ sung Điều 5. Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất có quy định mức hỗ trợ mới đối với sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Sở Tài chính, 21 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1814/SNN-QLKTKHCN tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với mức hỗ trợ mới với sản xuất muối (Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha).

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổng hợp, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh./.