Về kiến nghị của cử tri Ngân Đình Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Đối với trường hợp cụ thể là cử tri Ngân Đình Phòng, qua UBND huyện Con Cuông xác nhận, cử tri Ngân Đình Phòng không phải là hộ gia đình thuộc đối tượng hộ gia đình nghèo. Vì vậy hộ gia đình cử tri Ngân Đình Phòng không thuộc đối tượng được nhận trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và quy định cụ thể tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh quy định và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng.

Đối với các đối tượng thuộc diện được trợ cấp gạo, hiện nay UBND huyện Con Cuông đang lập hồ sơ thực hiện trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An: Quyết định số 833/QĐ- UBND ngày 29/3/2023 Quy định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 quy định mức trợ cấp và số lần trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Thông tư sô 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp &PTNT. Dự kiến sẽ thực hiện trợ cấp gạo cho các đối tượng trong năm 2023.