Về kiến nghị của các xã: Nậm Cắn, Nậm Càn, Keng Đu, Na Ngoi, Mường Típ, Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư được triển khai trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ năm 2020 đến nay, qua 3 năm triển khai thực hiện Hạt kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp tại 06/21 xã trên địa bàn huyện, gồm các xã: Mỹ Lý, Bắc Lý, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Na Ngoi với tổng diện tích 10.580,62 ha, giao cho 1.213 hộ gia đình và 30 cộng đồng. Còn 15 xã, thị trấn chưa triển khai công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp do nguồn kinh phí thực hiện Đề án GĐGR được cấp hàng năm rất ít không thể triển khai đồng bộ trên toàn huyện và một phần do thiếu quỹ đất để thực hiện Đề án GĐGR, phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện do Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý, bảo vệ.

Ảnh minh họa

Ngày 24/4/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1432/SNN-KL về việc hướng dẫn xử lý khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đề nghị UBND huyện Kỳ Sơn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện Kỳ Sơn sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc bàn giao rừng và đất lâm nghiệp từ Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn giao về cho chính quyền địa phương quản lý để thực hiện Đề án giao rừng gắn với giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Quyết định 4213/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn xin tự nguyện trả lại 40.302,91 ha và giao lại cho địa phương quản lý.

Thực hiện Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giao rừng, gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, đợt 1 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện Kỳ Sơn hành thực hiện giao rừng năm 2023 trên địa bàn 07 xã Nậm Càn, Hữu Lập, Phà Đánh, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Típ và Na Loi. Trong thời gian tới căn cứ nguồn vốn được cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phân bổ chỉ tiêu về huyện Kỳ Sơn để thực hiện giao rừng trên địa bàn các xã còn lại.