Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại Công văn số 245/SNN – KHTC ngày 01 tháng 02 năm 2023, trong đó có nêu:

Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được triển khai trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ năm 2020 đến nay, qua 3 năm thực hiện đạt được kết quả cụ thể sau:

1. Hạt kiểm lâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện tại 06 xã, cụ thể:

Năm 2020 đã tiến hành giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 03 xã: Mỹ Lý, Bắc Lý và Bảo Thắng với tổng diện tích thực hiện là 1.981,38 ha, giao cho 204 hộ gia đình và 10 cộng đồng.

Năm 2021 đã tiến hành công tác giao rừng tại xã Chiêu Lưu với tổng diện tích thực hiện: 2.943,69 ha, giao cho 386 hộ gia đình; 05 cộng đồng. Hiện tại chưa cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do diện tích thực hiện thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý, đến nay chưa hoàn tất việc chuyển trả về địa phương.

Năm 2022 đã triển khai công tác giao rừng tại các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Na Ngoi với tổng diện tích dự kiến 5.812,64 ha giao cho 651 hộ gia đình và 15 cộng đồng bản. Hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện Kỳ Sơn phê duyệt kết quả giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp.

2. Tính đến thời điểm hiện nay đã triển khai được 06/21 xã, còn 15 xã, thị trấn chưa triển khai công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp được vì một số khó khăn như sau:

Về quỹ đất để thực hiện giao đất, giao rừng chưa có, phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện do Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý, hiện tại đang chờ hoàn tất việc chuyển trả đất một phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp về địa phương quản lý.

Về nguồn kinh phí thực hiện đề án được cấp hàng năm rất ít không thể triển khai đồng loạt toàn huyện được. Phương châm triển khai ở xã nào thì sẽ thực hiện xong xã đó rồi mới chuyển sang xã khác.

Trong thời gian tới sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về thu hồi đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn về cho địa phương, căn cứ vào kế hoạch và kinh phí được phân bổ hàng năm, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tiếp tục tiến hành thực hiện Đề án trên địa bàn.