Về kiến nghị của cử tri Trần Xuân Nhương, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định định mức mức giáo viên tối đa trên lớp;

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định: căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong những năm qua, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An có các văn bản số 299/BC-UBND ngày 11/6/2020, số 466/BC-UBND ngày 19/8/2020, số 243/BC-UBND ngày 29/4/2021, số 305/BC-UBND ngày 13/5/2022, số 581/BC-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh báo cáo và làm việc trực tiếp với Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trình và được Bộ Chính trị bổ sung 2.820 biên chế (là tỉnh được bổ sung nhiều nhất trong 27.850 biên chế bổ sung cho cả nước);

Do tỷ lệ học sinh trên lớp trên địa bàn tỉnh mới xấp xỉ 80% định mức tối đa của Điều lệ trường học, nên chưa đủ cơ sở để Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tăng thêm biên chế cho ngành Giáo dục và Đào tạo;

Để bố trí giáo viên theo định mức tối đa: UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng tỷ lệ học sinh trên lớp (tiệm cận với sỹ số học sinh trên lớp tối đa) và sát nhập các trường có quy mô nhỏ để bố trí giáo viên theo định mức tối đa.

Triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ; Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 423/SNV-TCBC ngày 05/3/2021, Công văn số 671/SNV-TCBC ngày 29/3/2022, Công văn số 801/SNV-TCBC ngày 04/4/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Để tạo điều kiện chủ động cho UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 931/SNV-TCBC ngày 12/6/2017 khuyến khích các cơ quan, đơn vị đăng ký thí điểm khoán số người làm việc theo định mức tối đa trên sỹ số học sinh trên lớp tối đa, song đến nay UBND các huyện, thành phố, thị xã vẫn chưa mạnh dạn nhận thí điểm. Sở Nội vụ rất mong ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, tham mưu UBND huyện Quỳnh lưu đăng ký thí điểm thực hiện Công văn số 931/SNV-TCBC của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị cử tri tỉnh nhà đồng hành với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã để nâng tỷ lệ học sinh trên lớp tiệm cận với sỹ số tối đa và ủng hộ chủ trương sát nhập các trường có quy mô nhỏ nhằm nâng định mức giáo viên trên lớp đạt định mức tối đa.