ttxvn_cuu_tnxp.jpg
Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Trần Thị Hường, Sở Nội vụ đã trả lời tại Công văn số 41/SNV-VP ngày 05 tháng 01 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về việc hỗ trợ kinh phí hàng năm cho các hội cấp xã

- Tại Điều 3 Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định về nguồn kinh phí thực hiện: “Đối với hội có tính chất đặc thù: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước; Đối với các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do hội bảo đảm.”

- Về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù, tại khoản 3, Điều 35 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có nêu:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quy định, hướng dẫn, tạo điều kiện về cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao, hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động; ban hành cơ chế chính sách để hội có tính chất đặc thù tham gia thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước, các dịch vụ công; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền”.

- Hiện nay, trên địa bản tỉnh, chưa có hội có phạm vi hoạt động cấp xã nào được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận là hội có tính chất đặc thù nên ngân sách nhà nước không có cơ sở để cấp kinh phí thực hiện chế độ thù lao cho người đứng đầu các hội cấp xã.

2. Về mức hỗ trợ hoạt động đối với các hội giai đoạn 2022 - 2025

Hàng năm, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các hội cấp xã theo mức 48 triệu đồng/xã trong dự toán đầu năm và đưa vào dự toán chi thường xuyên cấp xã để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện.

Việc phân bổ cụ thể kinh phí hỗ trợ cho các hội cấp xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để phân bổ cho phù hợp để trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết nghị theo phân cấp.