Hình minh họaki

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Đình Mỹ, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động của hội quy định: “Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 1. Tự nguyện; tự quản; 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động...”.

Điều lệ Hội Cựu giáo chức được Đại hội thông qua và được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã ghi rõ nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Điều 2, Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 24//8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân cấp bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định: “Hội có tính chất đặc thù được ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Hội có tính chất đặc thù thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm và hỗ trợ kinh phí”.

Như vậy, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với các hội có tính chất đặc thù. Hội Cựu giáo chức hiện chưa được công nhận là hội đặc thù, vì vậy không có căn cứ pháp lý để hỗ trợ kính phí cho hội từ ngân sách nhà nước.