Tăng cường phân cấp trong quản lý biên chế giáo dục theo hướng: UBND tỉnh quản lý tổng số lượng biên chế và biên chế từng cấp học; UBND cấp huyện chủ động tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Nội vụ và chịu trách nhiệm đối với số lượng, cơ cấu biên chế tỉnh giao.

Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Lê Khánh Kiều, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Chính phủ thì việc phê duyệt cơ cấu, chức danh, vị trí, số lượng người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giảm biên chế là một trong các khâu quan trọng, không thể tách rời trong việc quản lý biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 15/9/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 2601/SNV-TCBC về phân cấp quản lý biên chế viên chức; trong đó, khuyến khích UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký thí điểm nhận phân cấp công tác quản lý biên chế viên chức theo hướng: UBND cấp huyện chủ động trong việc xác định cơ cấu, chức danh, vị trí, số lượng viên chức tuyển dụng và thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Sở Nội vụ rất mong ông Lê Khánh Kiều - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thái Hoà, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đăng ký thí điểm thực hiện Công văn số 2601/SNV-TCBC của Sở Nội vụ.