Về kiến nghị của cử tri Trần Võ Long, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 90, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Người có công, thân nhân người có công được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an).

20220727100333-01.jpg
Ảnh minh họa

Về hồ sơ, thủ tục, quy trình lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng gồm:

- Đơn đề nghị theo của cá nhân;

- Giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng do cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an).

Trường hợp ông Trần Võ Long đã có đơn đề nghị cấp phương tiện trợ giúp gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng không kèm theo Giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện của cơ quan y tế có thẩm quyền, vì vậy, chưa đủ cơ sở để giải quyết trợ cấp. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn trả hồ sơ, hướng dẫn ông Trần Võ Long cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định để xem xét, giải quyết.

Sau khi bổ sung đầy đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức năng theo quy định tại Quyết định số 4957/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/8/2022 cho ông Trần Võ Long.