Về kiến nghị của cử tri các xã Quỳnh Thắng, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động- TB và XH; Ke hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Nghệ An đang thực hiện việc cấp tài khoản an sinh cho các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, Người có công với cách mạng và đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong năm 2022. Tính đến tháng 8/2023, toàn tỉnh đã cấp 169.039 tài khoản an sinh xã hội; đã chi trả trợ cấp ưu đãi qua tài khoản an sinh xã hội cho 4.676 trường hợp.

Hiện nay, đang thực hiện chi trả trợ cấp cho Người có công, thân nhân Người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện (trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản Ngân hàng cho các đối tượng đã có tài khoản an sinh xã hội). Trường hợp người dân được chi trả qua tài khoản an sinh xã hội có thể thực hiện các giao dịch, rút tiền,... không nhất thiết phải rút tiền qua thẻ ATM mà có thể đến phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng để rút tiền hoặc thanh toán qua tài khoản dịch vụ ngân hàng tiện lợi. Trường hợp các đối tượng không thể mở tài khoản, sẽ được xem xét thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân được ủy quyền.