so-giao-thong-van-tai-tra-loi-cu-tri-ngan-duc-hoi-xom-chom-muong-xa-mau-duc-huyen-con-cuong-ve-viec-phan-cap-trong-viec-quan-ly-duong-lien-tinh-lien-huyen-lien-xa.jpg
Tuyến đường mới hai xã vùng miền núi khó khăn Mậu Đức và Thạch Ngàn

Về kiến nghị của cử tri Ngân Đức Hợi, Sở Giao thông vận tải đã trả lời tại Công văn số 20/SGTVT– KHKCHT ngày 04 tháng 01 năm 2023, cụ thể như sau:

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, nội dung phân cấp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được quy định tại điều 4, cụ thể:

- Sở Giao thông vận tải quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh được giao quản lý.

- Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường huyện, đường đô thị thuộc phạm vi quản lý.

- Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý.

Năm 2016, trên địa bàn huyện Con Cuông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển tuyến đường huyện Bình Chuẩn (Quốc lộ 48C) - Bồng Khê (Quốc lộ 7) dài 28km thành đường tỉnh ĐT.541 từ ngày 01/11/2017 tại Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 01/11/2016, giao Sở Giao thông vận tải là đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường. Trong đó, tuyến đi qua địa bàn xã Mậu Đức dài 3,3km. Sau khi bàn giao, tiếp nhận, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác quản lý, duy tu, sửa chữa kịp thời các hư hỏng nên tuyến đường phát huy tốt đảm bảo an toàn giao thông.

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã, do Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông và Ủy ban nhân dân xã Mậu Đức quản lý và khai thác. Để xử lý tình trạng xe chở quá tải trọng đi lại làm hư hỏng nghiêm trọng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng, đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn được phân cấp quản lý không để xuống cấp gây cản trở lưu thông, thường xuyên kiểm tra và có giải pháp sớm khắc phục những công trình xuống cấp nhằm hạn chế kinh phí sửa chữa và đảm bảo an toàn giao thông.