so-giao-duc-va-dao-tao-tra-loi-cu-tri-xa-my-ly-huyen-ky-son-ve-nang-cap-co-so-vat-chat-truong-hoc.jpg

Về kiến nghị của cử tri xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời tại Văn bản số 280/BC-SGD&ĐT ngày 05/02/2023, trong đó có nêu:

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4969/BGDĐT-GDDT ngày 29/10/2021 về việc báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú phục vụ công tác phân bổ kinh phí theo Quyết định 1719/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn rà soát thực trạng, xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú giai đoạn 2021-2025, nhằm tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn ngân sách theo quy định.

Qua đó, tại Tiểu dự án 1 của Dự án 5 về đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021- 2025 UBND huyện Kỳ Sơn đã đề xuất 9 danh mục đầu tư xây dựng, trong đó có danh mục xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỹ Lý, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2022. Hàng năm được UBND tỉnh bố trí phân bổ nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, vì vậy, đề nghị UBND huyện Kỳ Sơn sắp xếp bố trí hợp lý nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỹ Lý. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế về nguồn vốn, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, nhà bán trú học sinh và trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho các hoạt động bán trú của nhà trường.

Đối với Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH Mỹ Lý 1, Tiểu học Mỹ Lý 2 đề nghị UBND huyện Kỳ Sơn lồng ghép nguồn lực từ chương trình mục tiêu về giáo dục, các chương trình, dự án trên địa bàn và các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động bán trú tại các trường để qua đó đáp ứng nguyện vọng của cử tri xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.