Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, trẻ em mẫu giáo tại vùng đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ tiền ăn ăn trưa bằng 160.000 đồng/trẻ/tháng theo quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Đối với trẻ nhà trẻ chưa được hưởng chính sách như trẻ mẫu giáo, tuy nhiên, tại thời điểm tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định “Quy định về chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (dự thảo Nghị định đã xin ý kiến góp ý lần 2).

Ảnh minh họa

Về đề nghị hỗ trợ tiền trực trưa cho giáo viên Mầm non: Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An: số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 15/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó HĐND tỉnh quy định mức thu để chi trả tiền thuê khoán người nấu ăn và chi phí tổ chức bán trú cho các cấp học trong đó bao gồm cấp học mầm non. Như vậy kinh phí trực trưa cho giáo viên mầm non được sử dụng từ nguồn thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập.

Năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh thỏa thuận với phụ huynh để thu tiền và chi trả tiền trực trưa cho giáo viên với mức thấp nhất 20.000đ, cao nhất 30.000đ/1 buổi trực trưa. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo tuyên truyền, phối hợp với gia đình, nhà trường và cộng đồng để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cùng tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, quan tâm đến chế độ chính sách cho giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn.