Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri bản Phà Khốm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Sở Công thương đã trả lời tại văn bản số 1629/SCT-KHTCTH ngày 19 tháng 8 năm 2022, trong đó nêu rõ: Đến nay, thực hiện các chương trình, dự án cấp điện, toàn tỉnh đã có 157 thôn, bản/273 thôn bản được cấp điện. Trong năm 2021, đã thực hiện đầu tư cấp điện cho 49 dự án bằng nguồn điện lưới quốc gia (trong đó đến nay đã đóng điện cấp điện cho 46 thôn, bản và 03 thôn bản còn lại sẽ đóng điện trong Quý 3/2022). Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 116 thôn bản chưa có điện. Trong đó tình hình thực hiện để triển khai cấp điện như sau:

- 76 thôn, bản cấp điện bằng điện lưới quốc gia theo Quyết định số 9781/QĐ-BCT ngày 30/10/2014 của Bộ Công Thương. Hiện nay đã có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư và dự kiến sẽ hoàn thành cấp điện trong năm 2022.

- 25 thôn bản và đảo mắt thuộc dự án cấp điện bằng nguồn năng lượng tái tạo tạo theo Quyết định số 5124/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay chưa được chính phủ ghi vốn để triển khai thực hiện.

pcnghean27222.jpg
Ảnh minh họa

- 15 thôn, bản đang đề xuất chưa thuộc các dự án được phê duyệt, đã đề nghị bổ sung vào dự án cấp điện lưới quốc gia. Hiện nay ngành Điện và Bộ Công Thương đang xem xét.

Về kiến nghị đưa bản Phà Khốm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn vào lộ trình được sử dụng điện lưới quốc gia, Công ty điện lực Nghệ An đã có Tờ trình số 1834/TTr-PCNA ngày 14/7/2022 gửi Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An, thực hiện đầu tư năm 2022-2023 thuộc Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2015-2020 với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng, theo đó sẽ thực hiện cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện thuộc 15 xã thuộc huyện Kỳ Sơn (trong đó có bản bản Phà Khốm, xã xã Phà Đánh) và dự kiến sẽ đóng điện vào Quý 1 năm 2023.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh