Sáng 16/9, tại TP. Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna-img-0831-9993.jpg.webp
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng và các đồng chí: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Tấn Tới – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

Cùng với 700 đại biểu tại điểm cầu chính, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu; trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 42.000 người/655 điểm cầu.

THỂ HIỆN VAI TRÒ KIẾN TẠO CỦA CHÍNH PHỦ

bna-9348-01-4830.jpeg.webp
Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Thành Cường

Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh 3 mục đích, yêu cầu.

Đó là việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành và Nhân dân tỉnh Nghệ An về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và cả nước; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

bna-9186-01-3633.jpeg.webp
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Chương trình hành động nhằm thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, miền, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An với phát triển, gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và xứ Nghệ, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

16 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường của tỉnh Nghệ An như: Giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm; năng suất lao động bình quân tăng khoảng 10-11%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng khoảng 12%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 2030: Cơ cấu GRDP: Nông, lâm, thủy sản chiếm 13,5 - 14%; công nghiệp, xây dựng: 42 - 42,5%; dịch vụ: 39 - 39,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 4,5 - 5%; GRDP/người đạt khoảng 7.500 - 8.000 USD (giá hiện hành); tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%;…

bna-9205-01-4300.jpeg.webp
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai gồm:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển:

Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ dự kiến ban hành 18 đề án, quyết định, báo cáo, nghị quyết cụ thể trong danh mục phụ lục nhiệm vụ, đề án cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó, có Nghị quyết xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Đồng thời, dự thảo Chương trình hành động cũng đã xây dựng danh mục 16 dự án đầu tư và dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030, như: Đầu tư tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Đầu tư, xây dựng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn); Đầu tư Ga Vinh mới - dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Nâng cấp, mở rộng khu bến Bắc Cảng Cửa Lò, đầu tư xây dựng khu bến cảng Đông Hồi; Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An, hồ Bản Mồng, đầu tư xây dựng đập sông Lam;…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định: “Sau khi ban hành, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An phổ biến và nâng cao nhận thức, nắm bắt được những nội dung cơ bản để triển khai trong thực tế”.

Nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa nhiệm vụ, quan điểm, định hướng, ý tưởng, tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng: “Với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ; sự quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền; ý chí, khát vọng phát triển của người dân tỉnh Nghệ An, chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới; biến những tiềm năng, lợi thế thành những động lực phát triển, để tỉnh Nghệ An đột phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng, lợi thế của vùng”.

Thành Duy - Phạm Bằng