Toàn cảnh kỳ họp

Theo đó, tổng nguồn vốn được phân bổ là 1.235.068 triệu đồng, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 356.393 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 801.478 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 77.197 triệu đồng.

Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đã được HĐND tỉnh ban hành, nguồn vốn của mỗi Chương trình được phân bổ cụ thể cho các dự án, tiểu dự án thành phần, cho từng đơn vị, địa phương có liên quan đến việc thực hiện các chương trình.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Việc thông qua các nghị quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh./.