Quy định này quy định cụ thể về các chuyến đi công tác cơ sở; dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (gọi chung là các đồng chí lãnh đạo tỉnh).

Theo đó, việc tổ chức chuyến công tác đi cơ sở; dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm đại hội, hội nghị và tiếp khách của các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải được thực hiện đúng chương trình, nội dung; quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách đúng quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải xây dựng kế hoạch đi công tác cơ sở phù hợp với chương trình công tác hằng tháng của Tỉnh ủy (trừ trường hợp đột xuất); thành phần tham gia chuyến đi phải phù hợp với mục đích, yêu cầu của chuyến công tác. Trong quá trình làm việc tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần nắm chắc tình hình để có ý kiến chỉ đạo (theo thẩm quyền) ngay tại cơ sở hoặc ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để trao đổi với cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo.

pho-bi-thu-tinh-uy-hoang-nghia-hieu-tang-qua-doan-dai-bieu-doan-thanh-nien-nuoc-ban-lao-anh-thanh-cuong-8912.jpg.webp
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nước bạn Lào. Ảnh minh họa: Thành Cường

Việc tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; đúng thành phần, ý nghĩa, thiết thực.

Căn cứ Chương trình công tác của Tỉnh ủy và yêu cầu công việc khi thấy cần thiết hoặc có việc đột xuất, các đồng chí lãnh đạo tỉnh được xây dựng chương trình đi công tác cơ sở gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

-Đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi công tác theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc thực hiện chuyên môn của ngành thì chủ động thực hiện theo kế hoạch của đoàn kiểm tra hoặc đơn vị phụ trách

Khi cần thiết, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp và báo cáo các đồng chí lãnh đạo tỉnh điều chỉnh chương trình đi cơ sở để phù hợp với chương trình làm việc của Tỉnh ủy và để điều hòa chương trình đi cơ sở của các đồng chí lãnh đạo tỉnh phù hợp, tránh trùng lặp về thời gian, địa điểm.

Kế hoạch đi công tác cơ sở của các đồng chí lãnh đạo tỉnh do bộ phận tham mưu của cơ quan nơi đồng chí đó đang công tác chuẩn bị, trong đó cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, nội dung, chương trình thành phần tham gia làm việc, phương tiện, các điều kiện cần thiết khác và do đồng chí lãnh đạo tỉnh đó xem xét, quyết định.

Kế hoạch chi tiết về chuyển đi cơ sở phải gửi cho lãnh đạo nơi đồng chí lãnh đạo tỉnh đến làm việc và các cơ quan phục vụ liên quan bằng văn bản trước 7 ngày để chuẩn bị (trừ trường hợp đột xuất).

Trước chuyến đi công tác 7 ngày, bộ phận tham mưu của cơ quan của đồng chí lãnh đạo tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp tình hình của nơi đến làm việc, nhất là những kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần giải quyết và các thông tin cần thiết phục vụ cho chuyến đi để báo cáo đồng chí lãnh đạo.

Thành phần tham gia đoàn công tác phải hợp lý, thiết thực; căn cứ yêu cầu, nội dung làm việc, kiến nghị cần giải quyết của cơ sở để xác định số lượng, thành phần tham dự phù hợp; mỗi cơ quan, đơn vị chỉ bố trí 1 đồng chí lãnh đạo tham gia chuyến công tác cơ sở (trừ trường hợp đặc biệt).

Đoàn công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy khi đi công tác cơ sở không quá 15 người (kể cả phục vụ); đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi đi công tác cơ sở không quá 10 người (kể cả phục vụ).

Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... khi tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các sự kiện khác (trừ các trường hợp ghi ở Điểm 1, 2, Điều 11 Quy định này) đề nghị chỉ mời đại diện lãnh đạo tỉnh và đồng chí lãnh đạo phụ trách đơn vị; giấy mời phải được gửi trước thời gian tổ chức 7 ngày (đồng thời, thông báo cho Văn phòng Tỉnh ủy biết). Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để trao đổi, thống nhất với các đồng chí lãnh đạo tỉnh có liên quan để phân công 1 đồng chí tham dự và phát biểu với danh nghĩa đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bố trí không quá 2 đồng chí lãnh đạo tỉnh dự. Một số trường hợp cần thiết khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

Xem toàn văn Quy định số 28-QĐ/TU