Theo đó, Quy định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng và thẩm quyền quyết định khen thưởng của tổ chức Đảng; quy định chi tiết về quy trình, hồ sơ khen thưởng và kinh phí khen thưởng, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, bảo đảm công khai, dân chủ và đảm bảo quy trình và hồ sơ thủ tục khen thưởng; thành tích khen thưởng phải rõ ràng, cụ thể, đạt được ở mức nào thì khen thưởng ở mức đó.

Các cấp ủy Đảng có thẩm quyền xét khen thưởng theo định kỳ hằng năm, 5 năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên; khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc và khen thưởng chuyên đề trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tổ chức Đảng có thành tích được khen thưởng là:

- Tổ Đảng trực thuộc chi bộ; chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở; tổ chức cơ sở (viết tắt là TCCS)Dảng; đảng bộ huyện và tương đương; các ban tham mưu và đơn vị sự nghiệp của Đảng.

- Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức Đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Riêng đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét khen thưởng đối với những đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thẩm quyền xét khen thưởng theo định kỳ:

1. Xét khen thưởng cho tổ Đảng trực thuộc chi bộ; chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở.

- Chi bộ biểu dương tổ Đảng trực thuộc có thành tích trong năm.

- Đảng ủy bộ phận biểu dương chi bộ trong đảng bộ bộ phận có thành tích trong năm.

- Đảng ủy cơ sở xét, quyết định công nhận chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng Giấy khen cho những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

- Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương xét tặng Giấy khen cho những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Bằng khen cho những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

2. Xét khen thưởng cho tổ chức cơ sở Đảng.

- Ban thường vụ huyện ủy và tương đương xét quyết định công nhận TCCS Đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng Giấy khen cho TCCS Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Bằng khen hoặc tặng cờ cho TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Tiêu chuẩn TCCS Đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thực hiện theo các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Số TCCS Đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số tổ chức Đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của từng đảng bộ; số TCCS Đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu không vượt quá 50% tổng số TCCS Đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

3. Xét khen thưởng đảng bộ huyện và tương đương.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, quyết định công nhận và tặng Bằng khen cho đảng bộ huyện và tương đương, TCCS Đảng trực thuộc Tỉnh ủy được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Bằng khen hoặc tặng cờ cho đảng bộ huyện và tương đương “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, TCCS Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền, theo nhiệm kỳ đại hội 5 năm/lần.

Tiêu chuẩn đảng bộ huyện và tương đương, TCCS Đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện theo các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Xét khen thưởng các ban Đảng tham mưu và đơn vị sự nghiệp của Đảng.

- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy xét tặng Giấy khen cho các ban Đảng tham mưu và văn phòng cấp ủy thuộc huyện ủy và tương đương đạt tiêu chuẩn đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm theo tiêu chuẩn quy định thuộc lĩnh vực quản lý của từng ban và Văn phòng Tỉnh ủy.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

+ Xét tặng Bằng khen cho các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đạt tiêu chuẩn đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm.

+ Xét tặng cờ cho các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền.

Tiêu chuẩn đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, được cấp trên trực tiếp quản lý đánh giá xếp loại xuất sắc; tổ chức Đảng được công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và các đoàn thể trong đơn vị được cấp trên xếp loại cao nhất theo quy định của đoàn thể đó.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (27/10/2023) và thay thế Quy định số 23 84- QĐ/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên.

Xem toàn văn quy định