Toàn cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp hệ số điều chỉnh giá đất(K) K=1; đối với đất phi nông nghiệp tại địa bàn thành phố Vinh hệ số điều chỉnh giá đất K=1,3; tại địa bàn thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, huyện Đô Lương, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghĩa Đàn, huyện Thanh Chương, huyện Anh Sơn, huyện Qùy Hợp, huyện Tân Kỳ có hệ số điều chỉnh giá đất K=1,2; tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Quế Phong, huyện Qùy Châu, huyện Con Cuông có hệ số điều chỉnh giá đất K=1,1.

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh có hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp K=1.

Một góc thành phố Vinh

Việc thông qua hệ thống điều chỉnh giá đất năm 2024 để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2027 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao và Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về giá đất, Nghị định số10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và quyết định, công bố hệ số điều chỉnh giá đất theo đúng quy định./.