Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, huyện Con Cuông đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 5,28%. Giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.410.069 triệu đồng, tăng 5,68% kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 15,29 tỷ đồng, đạt 68,84% với kế hoạch huyện giao. Tình hình văn hoá - xã hội, công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả đó, có vai trò rất quan trọng của các cơ quan dân cử ở địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX. Ảnh: Tường Vi

Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về nội dung và phương thức, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo các bước đột phá và động lực cho việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội đồng nhân dân huyện ngày càng phát huy hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn, thiết thực hơn, trách nhiệm hơn, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước và đại biểu dân cử ở địa phương. Một số kết quả nổi bật như:

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 nhằm tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chương trình, kế hoạch được xây dựng đúng luật, khoa học, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao và được Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện chỉ đạo, điều hành,  tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công 03 kỳ họp (02 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp thường lệ giữa năm) để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông. Các kỳ họp HĐND được tổ chức hợp lý, khoa học, bảo đảm kịp thời, thực chất,  hiệu quả trong việc giải quyết tốt các nội dung và nhiệm vụ dù mới nảy sinh hay đột xuất đặt ra; công tác điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phát huy cao nhất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong các kỳ họp và các hoạt động của HĐND...  Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND huyện đã ban hành 10 nghị quyết đảm bảo quy trình, chất lượng. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá được mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông khoá XXVII đề ra, sát với tình hình thực tế của huyện, được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã thành lập 6 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiến hành giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách; công tác quản lý đất đai; công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác quản lý và thực hiện các thiết chế văn hoá; công tác thi đua khen thưởng….Các cuộc giám sát được thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện có sự phân công cụ thể đối với Văn phòng HĐND – UBND, các Ban và các đại biểu HĐND thường xuyên theo dõi các cơ quan chịu sự giám sát trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện.

Đoàn giám sát công tác quản lý đất đai làm việc với UBND xã Chi Khê.

Thường xuyên giữ mối liên hệ, chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo hoạt động của các Ban thông qua việc phân công các Ban thẩm tra những nội dung UBND huyện đề nghị giữa hai kỳ họp; các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp và thực hiện một số nội dung, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; thường xuyên chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện trong việc duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề tại cơ sở.

Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mậu Đức trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XX.

Bảo đảm và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; kế hoạch và lịch tiếp công dân, phân công trong Thường trực HĐND tiếp dân định kỳ tại trụ sở tiếp dân của huyện và chỉ đạo các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại nơi ứng cử, đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định. Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho 34/34 đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện trong 6 tháng. Các ý kiến cử tri được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp với Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân 20 lượt, tiếp nhận 71 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn, những phản ánh, kiến nghị và đơn thư của công dân được xem xét, xử lý, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Ảnh: Thu Trang

Thường trực HĐND huyện thường xuyên giữ liên hệ, trao đổi thông tin đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm nắm bắt thông tin, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Mặt khác, Thường trực HĐND huyện thường xuyên hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong việc thực hiện đúng quy trình ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát, từ đó Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên được cập nhật, bổ sung về các văn bản hướng dẫn để thực hiện đúng luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Xác định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thời gian tới HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Con Cuông khoá XX, nhiệu kỳ 2021 - 2026./.