I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thành phố, thị xã bố trí tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh tại xã, phường, thị trấn (hoặc các thôn, bản, tổ dân phố), cơ quan nơi đại biểu công tác, nơi cư trú, theo chuyên đề...

- Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải tiếp xúc cử tri ít nhất tại 4 điểm (cả trước và sau kỳ họp).

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

1. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5:

Bắt đầu từ ngày 16/11/2017 và kết thúc trước ngày 23/11/2017.

2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5:

Bắt đầu từ ngày 21/12/2017 và kết thúc trước ngày 28/12/2017.

III. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI

1. Trước kỳ họp thứ 5:

- Thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII (các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn tiếp xúc cử tri và các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác).

- Báo cáo kết quả hoạt động trong năm của đại biểu trước cử tri.

- Thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp; ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể nghiên cứu, lựa chọn nội dung để tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề (nội dung tiếp xúc tập trung vào các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII như: chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; mức chi kinh phí đảm bảo cho hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…)

2. Sau kỳ họp thứ 5:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII; phổ biến, nội dung cơ bản các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp.

- Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

Trên cơ sở Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ và UBND cấp huyện nơi bầu cử để thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Tổ và tiến hành họp Tổ phân công đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và vai trò trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với công tác tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề (theo mẫu kèm theo Kế hoạch này).

Chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/11/2017 để thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND, UBND cấp huyện nơi bầu cử phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Báo cáo kết quả đợt tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 28/11/2017 đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và ngày 02/01/2018 đối với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (theo mẫu kèm theo Kế hoạch này)

2. Ủy ban nhân dân tỉnh: Chuẩn bị các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh:

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Danh mục và nội dung cơ bản các dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các tài liệu trên gửi về Thường trực HĐND tỉnh qua đường công văn và thư điện tử trước ngày 10/11/2017.

3. Ủy ban MTTQ các cấp:

a) Ủy ban MTTQ tỉnh:

Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

b) Ủy ban MTTQ cấp huyện: Phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Tiến hành mời đại diện Lãnh đạo UBND, các ngành, các cấp có liên quan dự các buổi tiếp xúc cử tri; phân công các cán bộ dự các điểm tiếp xúc cử tri để tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi tiếp xúc cử tri qua hệ thống truyền thanh cơ sở để cử tri và Nhân dân theo dõi, tham dự. Chuẩn bị sẵn giấy, bút để cử tri có thể ghi ý kiến, kiến nghị khi không có đủ thời gian phát biểu.

4. Thường trực HĐND, UBND cấp huyện:

a) Thường trực HĐND cấp huyện: phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại địa phương; cử lãnh đạo cùng dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đại biểu HĐND tỉnh ăn, nghỉ, bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tiếp xúc cử tri đối với những đại biểu HĐND tỉnh không có tiêu chuẩn xe phục vụ theo quy định hiện hành.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: cử lãnh đạo cùng dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần các cuộc tiếp xúc cử tri trên Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện để cử tri và Nhân dân theo dõi, tham dự.

5. Văn phòng HĐND tỉnh:

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri để gửi đại biểu HĐND tỉnh trước ngày 13/11/2017 đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và ngày 20/12/2017 đối với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp qua Phần mềm Quản lý tài liệu kỳ họp, hệ thống thư điện tử và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự các điểm tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân theo dõi, tham dự.

- Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh để tổ chức thông tin, tuyên truyền về thời gian và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng quy định./.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

File Kế hoạch tiếp xúc cử tri

File Mẫu Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu

File Mẫu Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề của Tổ đại biểu