Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 1,765 tỷ USD

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn giám sát sẽ đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai, kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Về phạm vi và nội dung giám sát, Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND và các nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2025 có 13 bác sĩ, 39 giường bệnh trên 1 vạn dân

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh; sau đó sẽ lựa chọn một số sở, ban, ngành, đơn vị địa phương để tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp. Thời gian giám sát trong tháng 4/2024.

Kết thúc giám sát, Đoàn giám sát sẽ ban hành Báo cáo kết quả giám sát, xây dựng dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2024./.

 


- Kế hoạch giám sát

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát