Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các phòng, ngành liên quan và các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hà Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Đặng Thị Thanh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

Theo báo cáo của  UBND huyện, huyện Diễn Châu có 10 xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 gồm các xã: Diễn Thành, Thị trấn, Diễn Hạnh, Diễn Quảng, Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Xuân, Diễn Tháp, theo Đề án 10 xã sau sắp xếp thành 05 xã mới.  Ngày 05/5/2024 cử tri 10 xã đã tiến hành bỏ phiếu cho ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, kết quả tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 96,8%, số cử tri không đồng ý chiếm 2,99 %; các ý kiến khác chiếm 0,01%. Trong 02 ngày 13 và 14/5/2024, HĐND 10 xã đã họp và biểu quyết tán thành sáp nhập 10 xã thành 05 đơn vị hành chính mới với tỷ lệ tán thành là 96% trên tổng số đại biểu triệu tập và 100% trên tổng số đại biểu tham dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe UBND huyện thông qua Tờ trình đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu đều có ý kiến thống nhất với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính do UBND huyện trình. Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 với tỷ lệ tán thành 100%; sau sắp xếp huyện Diễn châu sẽ thành lập 05 đơn vị hành chính mới, gồm: Thị trấn Diễn Thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thị trấn Diễn Châu và xã Diễn Thành; xã Xuân Tháp trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Diễn Xuân và xã Diễn Tháp; xã Ngọc Bích trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Diễn Ngọc và xã Diễn Bích; xã Hùng Hải trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Diễn Hùng và xã Diễn Hải; xã Hạnh Quảng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Diễn Hạnh và xã Diễn Quảng. Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Diễn Châu giảm 05 ĐVHC cấp xã, còn lại 32 ĐVHC (01 thị trấn, 31 xã).

Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề

 Phát biểu kết luận Kỳ họp, ông Hà Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau khi có quyết định của Ủy ban Thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, giao UBND huyện và các ban ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết, có kế hoạch để sớm ổn định tổ chức, bộ máy của các xã sau sắp xếp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; Quản lý, xử lý và  sử dụng có hiệu quả tài sản công hiện có của các xã, thị trấn trước khi tiến hành sắp xếp ĐVHC; Rà soát và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đặc biệt là nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã;  Triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển đổi các loại giấy tờ; Đề nghị  Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan có liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, xem xét, giải quyết; Giao UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện.

Với tinh thần dân chủ khách quan, Kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề thuận lợi cho việc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2024, gắn với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phấn đấu huyện Diễn Châu trở thành đô thị loại 4 năm 2025 và trở thành Thị xã vào năm 2030/.