Thông tin văn bản:
70/NQ-HĐND
Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh