Thông tin văn bản:
69/NQ-HĐND
Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh