Thông tin văn bản:
61/NQ-HĐND
Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh