Thông tin văn bản:
60/NQ-HĐND
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh