Thông tin văn bản:
40/NQ-HĐND
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh