Thông tin văn bản:
35/NQ-HĐND
Nghị quyết Về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
25/08/2022
HĐND tỉnh