Thông tin văn bản:
33/NQ-HĐND
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh