Thông tin văn bản:
30/NQ-HĐND
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2021
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
04/07/2021
HĐND tỉnh