Thông tin văn bản:
30/NQ-HĐND
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
11/12/2020
HĐND tỉnh