Thông tin văn bản:
29/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh