Thông tin văn bản:
28/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
01/01/2023
31/12/2027
HĐND tỉnh