Thông tin văn bản:
25/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh